IMG_0193 09.20.2017 (En) 520-th Anniversary of Petro-Pavlivska Borshchagivka romanyuta-Avtohraf-sessyya123 06.12.2017 (En) Autograph session 2017